Rapporten bestellen:

U kunt de rapporten bestellen door het totaalbedrag over te maken op banknummer 36 70 54 612 ten name van Alterra, Wageningen, onder vermelding van het rapportnummer of de -nummers. Het bedrag is inclusief BTW en verzendkosten.
U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van Communicatie (info@alterra.nl of (0317) 47 77 66).

Rapporten downloaden:

Alterra download-pagina van: www.alterra.nl

Indien genoemde rapporten niet via de Alterra website verkrijgbaar zijn, worden deze niet uitgegeven. Rapporten gepubliceerd door derden zijn niet via Alterra verkrijgbaar.


 
       
Marktvraag, transformatieprocessen, beeld en verbeelding van het wonen in de Landstad, Alterra 1999

J.F. Jonkhof (red.)

In dit rapport worden de gevolgen voor de toekomstige vraag naar wonen in het groen, zoals dat onder de sub-urbane en landelijke woonmilieus is te vinden. Allereerst wordt ingegaan op de behoefte van de consument
aan groen wonen vanuit het historische en huidige perspectief (mensen-wensen). Op basis van empirisch materiaal wordt de betekenis van verhuisbewegingen en van individuele woonvoorkeuren in cijfers uitgedrukt. Deze informatie dient vervolgens als onderbouwing voor de toekomstige vraag naar groene woonmilieus die vanuit maatschappelijke trends is te verwachten.

Alterra rapport nr 22

 
       
 

Groen Wonen in de Balie

Groen Wonen in de Balie, clichés Groen Wonen doorgeprikt. Alterra 2000

J.F. Jonkhof (red.)

Korte bespreking van het Baliedebat n.a.v. de Manifestatie Groen Wonen over vier stellingen:
· Wonen in het landelijk gebied zorgt voor verschimmeling, dichtslibben van de open ruimte en verstopping van het wegennet.
· Wonen in het landelijk gebied veroorzaakt leegloop en dus verpaupering van de (binnen)steden.
· Wonen in het landelijk gebied betekent uitholling van het VINEX-beleid.
· Alleen de rijke bovenlaag is in staat te wonen in landelijk gebied.


Alterra rapport nr 141

 
       
 

Woonfuncties voor vrijkomende agrarische bedrijven

Woonfuncties voor vrijkomende agrarische bedrijven, verkenning van vraag en aanbod. LEI 2000

C.J.M.Wijnen, B.J. van der Sluis, H.J.M. Hansman

In de komende jaren zullen talrijke boeren en tuinders ermee stoppen omdat er geen opvolger is. Binnen dit onderzoek is allereerst bekeken hoeveel bedrijven op termijn ermee zullen stoppen, wat de omvang van deze bedrijven is en hoe deze regionaal gespreid zijn. Vervolgens is het aanbod van vrijkomende agrarische bedrijven gerelateerd aan de vraag naar groen wonen.
Hierbij is gebruik gemaakt van het Woning Behoefte Onderzoek (WBO) uit 1998. UIt het onderzoek blijkt dat de vraag vele malen groter is dan het aanbod. Dit verschilt echter per regio.

 
       
  Groen Wonen en Allochtonen, een literatuurverkenning. Alterra 2000

R.T. van Bruggen

De positie van de allochtone inwoners van de Nederlandse steden belicht, met name wat betreft de specificiteit van woonwensen van allochtonen ten aanzien van groen in de
woonomgeving.

Alterra rapport nr 120

 
       
 

Groen Wonen catalogus

De catalogus toont gerealiseerde en ontworpen vormen van Groen Wonen, in verschillende landschappen en in verschillende relaties tot de nabijgelegen stedelijke kernen. De catalogus is bedoeld als naslagwerk, elk project kan afzonderlijk worden bekeken. Toch kan een echte lezer er een stadslandschap in ontdekken. Hij kan een wandeling maken vanuit de standsrand naar het buitengebied, vanuit de stadsuitleg naar de uitlopers van het wonen in het landelijk gebied.

U kunt de catalogus downloaden op de speciale download-pagina

Bijlage bij de Blauwe Kamer 6, 2000

 
       
 

Dag in Dag uit Groen Wonen
Dag in Dag uit Groen Wonen
Forensen tussen stad en land, een beeldverslag. Alterra 2001


J.F. Jonkhof

Onderzoeken is ook observeren! Naast onderzoek naar motieven, doelgroepen, concepten en woonmilieu's is Groen Wonen iets wat in de dagelijkse werkelijkheid gewoon bestaat.
Groen Wonen begint al bij de voordeur!
Dit beeldverslag laat zien welke beelden allemaal voorbij trekken aan een gemiddelde forens ergens in Midden-Nederland. Elk beeld kent zijn eigen geschiedenis, zijn eigen verhaal en zijn eigen dynamiek. Groen Wonen probeert ook in de toekomst met deze werkelijkheid om te gaan.


Op voorraad leverbaar

 
       
 
Groen Wonen Effectrapportage

Groene Effectrapportage; Feiten en meningen over Groen Wonen op basis van vier voorbeelden. LEI 2001

P.Rijk, B. van der Sluis

Een Groene Effect Rapportage (GER) van vier voorbeeld wijken: Kerckebosch in Zeist, Wageningen-Hoog, Haagse Beemden in Breda en Haverleij in Den Bosch. In deze GER wordt de hoeveelheid groen in de genoemde wijken bepaald, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen decorgroen en gebruiksgroen. Vervolgens zijn in kwalitatieve zin de 'groene' kosten en baten in kaart gebracht. Naast de meningen en visies van deactoren aan de productiekant (ontwerpers en gemeenten) zijn ook de bevindingen van de bewoners met betrekking tot Groen Wonen in het onderzoek betrokken.

 
       
 
Zorgzaam Groen Wonen

Zorgzaam Groen Wonen
Een verkenning van kansen voor het combineren van wonen, zorg en groen. Alterra 2001


J.M. de Jonge

Door wonen, zorg en groene functies op elkaar te betrekken in plaats van te scheiden, ontstaan nieuwe functiecombinaties die voldoen aan maatschappelijke behoeften zoals groene woonmilieu's, woon-zorgvoorzieningen of ontspanningsmogelijkheden. Bovendien spelen deze vormen in op beleidsdoelen zoals extramuralisatie van de zorg, plattelandsvernieuwing en differentiatie in woonmilieu's. Realisatie kent nog veel institutionele belemmeringen. Door een lerende aanpak via experimenten kunnen rond deze thematiek gebiedsinnovaties worden vormgegeven.

Alterra rapport nr 133

 
       
 

Verkenning Experimenten Groen Wonen
Verkenning experimenten Groen Wonen. Alterra 2001

G.E.Blom, M.Brinkhuijsen, J.F.Jonkhof

De verschillende delen van het onderzoek Groen Wonen vormen een bijdrage aan de voorbereiding van de uitvoeringsexperimenten Groen Wonen
De Experimenten Groen Wonen beogen inzicht te bieden in de mogelijkheden en onmogelijkheden voor innovatieve concepten voor groen wonen in de praktijk: beleidskaders, bestuurlijke randvoorwaarden, instrumentele aspecten en financierings-constructies. Naast voorbeeldwerking staat ook het leren van het proces voor beleidsontwikkeling centraal. Omdat het niet gaat om bekende vormen van groen wonen, maar om nieuwe, innovatieve concepten die de grenzen van de bestaande beleidskaders verkennen, is gekozen voor uitvoeringsexperimenten. In dit kader is een Verkenning experimenten groen wonen uitgevoerd. Dit verslag bevat de resultaten van die verkenning.


Alterra rapport 471

 
       
 

Groen Wonen tussen stad en land

Groen Wonen tussen Stad en Land.
Alterra 2002


J.F.Jonkhof, W.Timmermans

In deze bijdrage voor de Natuurverkenningen 2002 betogen wij dat met een andere benadering van het wonen in het landelijk gebied, beter in beeld komt dat wonen ook een positieve bijdrage kan leveren aan de oplossing van de door het rijk
gesignaleerde problemen.


Natuurplanbureau, werkdocument 2001/18
 
       
 

Groen Wonen in stelling
Groen Wonen in stelling. Groen Wonen, een nieuwe kans voor vrijkomende instellings-terreinen. Alterra 2002

F.Druiff

Huidige ontwikkelingen binnen de zorgsector en defensie hebben het vrijkomen van instellingsterreinen in het buitengebied tot gevolg. Deze terreinen bieden kansen voor de ontwikkeling van natuur en omgeving. Groen Wonen kan een oplossing bieden als het gaat om het verantwoord en duurzaam herontwikkelen van deze instellingsterreinen. Aan de hand van een aantal cases zijn deze mogelijkheden onderzocht in een afstudeeronderzoek.

Alterra rapport 554

 
       
 

Groen Wonen en Vrijkomende Agrarische Bebouwing, Alterra 2002

Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden die de beleidslijn Vrijkomende Agrarische Bebouwing biedt voor Groen Wonen in Nederland.

In voorbereiding

 
       
 

Frankfurt, de groene netwerkstad. Excursie Groen Wonen. Alterra 2002

Verslag van de excursie Groen Wonen in Frankfurt waar Groen Wonen in regionale planning en Groen Wonen projecten uit het heden en verleden bezocht en besproken zijn.

In voorbereiding

 
       
 
Verslag van de Floriadedebatten 2002. Alterra en WUR 2002

Folder: resultaten van de publieksdebatten over stad en land op de Floriade. Naast natuur in de stad en stadslandbouw was Groen Wonen een van de thema's op de debatten.

In voorbereiding